اجرای پوشش سقف سالن تشریفات فرودگاه خصوصی مهریز

پروژه: اجرای پوشش سقف سالن تشریفات فرودگاه خصوصی مهریز
کارفرما: آقای حسینی نسب
اسکلت: سازه فلزی و سقف از 3D PANEL
سال اجرا: ۱۳۹۸
______________________________________
نکته اجرایی: با توجه به وزش بادهای شدید در منطقه، امکان اجرای پوشش های معمول سقف وجود نداشت.
از طرفی عایق بودن سقف برای کارفرما بسیار حائز اهمیت بود
به همین جهت از 3D PANEL به عنوان پوشش سقف استفاده شد.