ساختمان اداری پردیس

پروژه : ساختمان اداری پردیس
کارفرما : آقای حسینی
سازه : اسکلت بتنی با دیوارهای 3D PANEL
سال اجرا : ۱۳۹۹