اخذ نمایندگی

  • مشخصات متقاضی

  • امکان سنجی

  • مشخصات مکان معرفی شده

  • وضعیت نیرو انسانی

  • ارسال رزومه

  • Max. file size: 100 MB.