شبکه های فولادی مش

تولید شبکه های فولادی مش

برگ مش های فولادی تولیدی شرکت یزدثمین در عرض cm 120 × 100 و طول آزاد و چشمه 5×5 مفتول های با قطر 2 تا 3/5 میلی متر توسط دستگاه های تمام اتوماتیک با سیستم نقطه جوش کارخانه ای تولید می شوند.

این دستگاه های تمام اتوماتیک به وسیله سیستم کنترل PLC کار کرده و همزمان 24 نقطه جوش را اجرا می کند.

سیستم PLC، کیفیت تمامی مراحل جوش را تحت کنترل قرار داده و اگر خطایی رخ دهد دستگاه را متوقف می کند، همچنین این سیستم قابل برنامه ریزی و زمان بندی می باشد.

استانداردهای ملی ایران به شماره 1248 با عنوان ” پانل های ساندویچی سبک ” 3288 با – و یا شماره 8 عنوان ” فولاد برای مسلح کردن بتن – قسمت سوم : شبکه فولادی – ویژگیها ” مربوط به فولاد مصرفی در شبکه جوش شده یا برشگیر و یا میلگرد استفاده شده در سامانه های پانلی می باشد.