برج مسکونی یکتا

پروژه: برج مسکونی یکتا
سال پیمان: 1397
کارفرما: شرکت تعاونی توسعه عمران استان یزد
سازه: اسکلت بتنی و دیوارهای 3Dpanel