۴۰۰ واحدی تعاونی مسکن کارمندان

پروژه: ۴۰۰ واحدی تعاونی مسکن کارمندان
سال پیمان:۱۳۸۵
سازه: دیوارهای
3Dpanel باربر