نوشته با تصویر کوچک

Small caption goes here

سوله صنعتی

اجرای دیوارهای یک سوله از 3 جهت قابل بحث است: سرعت مقاومت در برابر بارهای جانبی قیمت . افزایش سرعت با توجه به اینکه در بخش صنعت، رسیدن به بهره…

دیوارهای حصار محوطه

مقالات
در این نوع استفاده، دیوار مطابق دیتایل زیر توسط میلگردهای انتظار که داخل شناژ طولی تعبیه گردیده است، مهار و سپس نمای سنگی یا آجری در طرفین آن اجرا می…