مقالات

دیوارهای حصار محوطه

در این نوع استفاده، دیوار مطابق دیتایل زیر توسط میلگردهای انتظار که داخل شناژ طولی تعبیه گردیده است، مهار و…