نوشته با گریدبندی

  1. خانه
  2. نوشته با گریدبندی
مقالات

دیوارهای حصار محوطه

در این نوع استفاده، دیوار مطابق دیتایل زیر توسط میلگردهای انتظار که داخل شناژ طولی تعبیه گردیده است، مهار و…